Aktuality

Identifikace příčin znečištění ovzduší oxidem siřičitým v Českém Těšíně

28. 2. 2024

V rámci projektu ARAMIS , dílčího cíle 2.1, byla v období od 24. 10. 2023 do 15. 1. 2024 v Českém Těšíně a v Třinci provedena imisní měření pro určení příčiny občasně zvýšených koncentrací oxidu siřičitého. Naměřené údaje byly zpracovány v rámci imisně-meteorologického hodnocení, při kterém byla testována použitelnost nových metod měření a využití dat. >>> více

Mikroměřítkové modelování kvality ovzduší ve městech

22. 12. 2023

Dílčí cíl 4.5 se zabývá mikroměřítkovým modelováním kvality ovzduší ve městech. Následující zpráva poskytuje vhled do rozložení koncentrací znečišťujících látek v zastavěných oblastech, kde je hlavním zdrojem znečištění silniční doprava, shrnuje dosavadní validaci výstupů mikroměřítkového modelu PALM pro Prahu a ve stručnosti popisuje použitý modelový systém. Další výsledky budou průběžně zveřejňovány jak na webu projektu ARAMIS, tak na stránkách souvisejícího projektu TURBAN. Zpráva je k dispozici v češtině a angličtině.

program

European Aerosol Science Conference 2023

23. 9. 2023

Tradiční Evropská aerosolová konference 2023 se letos v září pořádala v Malaze ve Španělsku. V sekci „Process analysis and monitoring“ prezentovali výsledky své práce a projektu ARAMIS také zástupci ČHMÚ s příspěvkem „Identification of the air pollution causes by atmospheric aerosol and benzo[a]pyrene in the industrial part of the Czech city of Ostrava in Central Europe“, ve kterém zdokumentovali především inovativní způsob měření 3hodinových koncentrací BaP a následnou analýzu pomocí receptorového modelu Positive Matrix Factorization a zpětných trajektorií proudění. Kvalitní a moderní přístupy jejich práce byly kladně hodnoceny v komentářích a diskuzích řadou odborníků. >>> více

program

Identifikace příčin znečištění ovzduší v Ústeckém kraji

22. 7. 2023

Podkrušnohorská pánev v Ústeckém kraji je oblastí s vysokou koncentrací průmyslové energetiky. Dobře známé jsou její někdejší dopady na kvalitu ovzduší v podobě umírajících lesů Krušných hor. Pořád ještě rozhodujícím způsobem zhoršuje kvalitu ovzduší v této oblasti energetika nebo už se situace změnila? Jak významné jsou z tohoto hlediska jiné zdroje znečišťování? Odpověď na tyto a další otázky lze najít v závěrečné zprávě, která byla vypracována v rámci projektu ARAMIS na základě rozsáhlého měření provedeného v roce 2022. Díky němu jsme mohli původ znečištění ovzduší v Podkrušnohorské pánvi rozlišit velmi podrobně. Za pozornost stojí například vyčíslený podíl jemných prachových částic přenášených z jiných států, ať už se jedná o člověkem způsobené znečištění z automobilové a lodní dopravy, přírodní částice saharského písku, půdy z Ukrajinských stepí, nebo mořskou sůl. Významný vliv místních zdrojů se potvrdil hlavně v případě vytápění domácností a těžby uhlí.

Podrobně je vše shrnuto v závěrečné zprávě.

program

6. setkání řešitelů projektu ARAMIS

1. 6. 2023

6. setkání řešitelů projektu ARAMIS se na pozvání kolegů z VÚKOZ uskutečnilo v areálu Vzdělávacího a informačního centra Floret v Průhonicích dne 24. 5. 2023. Řešitelé projektu se navzájem informovali o postupu řešení jednotlivých dílčích cílů a o dosažených výsledcích. Do programu setkání byly také zařazeny zajímavé prezentace od kolegů z VEC VŠB (Stanovování emisních faktorů pro stacionární spalovací zařízení na pevná paliva pro účely národních bilancí emisí znečišťujících látek) a MMF UK (Podíly zdrojů na koncentracích PM10 a PM2,5 počítané modelem CAMx - PSAT). Na závěr setkání proběhla exkurze do Dendrologické zahrady. >>> více

program

Eionet Day 2023

24. 3. 2023

Dne 1. března 2023 proběhla v Kodani pod záštitou Evropské agentury pro životní prostředí (EEA) konference Eionet Day 2023. Jednalo se o dosud největší setkání v rámci celé Evropské informační a pozorovací sítě pro životní prostředí (Eionet). Akce se zúčastnili zástupci národních kontaktních míst (NFP) všech členských států Eionet, odborníci z Eionet skupin a tematických skupin, vedoucí a odborníci Evropských tematických center (ETCs) a pracovníci EEA. >>> více

program

Hodnocení zdravotních dopadů znečištění ovzduší na zdraví obyvatel

21. 3. 2023

Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) v probíhajícím projektu ARAMIS (financovaném Technologickou agenturou ČR) spolupracuje se Státním zdravotním ústavem (SZÚ) v oblasti hodnocení zdravotních dopadů znečištění ovzduší na zdraví obyvatel. Řešení se doposud zaměřuje na studium odborných rešerší, přípravu databáze výsledků naměřených různými metodami, sběr dat od Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR pro následné statistické vyhodnocení a přípravu metodiky.

V prostředí České republiky je v tomto projektu v plánu se zaměřit na vliv koncentrací ultrajemných částic (UFP) a polycyklických aromatických uhlovodíků (včetně nitrovaných) – ale nejen těchto znečišťujících látek – na zdravotní statistiky reprezentující (ne)zdraví populace. >>> více

Dále také probíhá příprava koncepčního návrhu odhadu zdravotních rizik vybraných znečišťujících látek – PM2,5, NO2 a O3 – z plošných map. Měla by tak vzniknout metodika pro kvantifikaci zdravotních rizik a výpočet vrstvy ve formátu vhodném pro geografické informační systémy (GIS).>>> více

Hodnocení vlivu znečištění ovzduší na zdraví obyvatel navazuje na některé předchozí projekty realizované ČHMÚ především v rámci přeshraniční spolupráce v Severních Čechách. Téma a rozsah této části výzkumu je v ČHMÚ poměrně ojedinělý – společnou prací se SZÚ by tak měly vzniknout výsledky s významem například jako poklady pro prioritizaci opatření programů zlepšení kvality ovzduší, což by mělo vést ke snížení zdravotních rizik a ve výsledku ke zlepšení kvality života obyvatel ČR.

program

Konference „Future chalenges in the air protection in Europe“

1. 12. 2022

Dne 24. listopadu 2022 se uskutečnila v Kongresovém centru Praha důležitá konference českého předsednictví o ochraně ovzduší a jeho budoucích výzvách. Odborníci z celé Evropy diskutovali o tom, jak efektivně zlepšit kvalitu ovzduší a snížit dopady znečištění pro zdraví člověka viz. Tisková zpráva MŽP.

Projekt ARAMIS byl představen v rámci posterové sekce, která probíhala ve foyer přímo u hlavního sálu. Výzkumné aktivity jsou prioritně zaměřeny na tvorbu, vývoj a, aktualizaci a tvorbu nástrojů, metodik a postupů pro hodnocení kvality ovzduší, emisí klasických znečišťujících látek i skleníkových plynů včetně jejich projekcí a kvantifikaci dopadů na zdraví obyvatelstva a ekosystémů, spotřebu energie, ekonomiku a další aspekty života. Ambicí projektu je prostřednictvím aplikace výsledků přispět ke zlepšení životního prostředí, zejména kvality ovzduší na území republiky.

Program konference

.program

Příčiny znečištění ovzduší a jeho šíření hlavním transportním koridorem severní Moravy

1. 9. 2022

V rámci projektu ARAMIS , dílčího cíle 2.1, byla provedena celoroční identifikace zdrojů znečišťování ovzduší v lokalitách Studénka (TSTD) a Věřňovice (TVER), které jsou umístěny v hlavním koridoru regionálních atmosférických přenosů znečištění podél toku Odry. >>> více

program

Identifikace zdrojů znečišťování ovzduší - vyhodnocení příčin znečištění ovzduší ve východní části Ostravy

26. 7. 2022

V rámci projektu ARAMIS , dílčího cíle 2.1, byla provedena identifikace zdrojů znečišťování ovzduší v okolí městské části Ostravy – Radvanic. Jedná se o dlouhodobě problematickou oblast z hlediska hodnocení příčin zdejšího výrazně nadlimitního znečištění ovzduší, především aerosolovými částicemi PM10 a PM2,5 a benzo[a]pyrenem. Měření probíhalo v lokalitách Ostrava-Kunčičky (TOKU), Ostrava-Radvanice, Nad Obcí (TORE) a Ostrava-Bartovice (TOBA). >>> více

program

Emisní faktory pro recyklační linky stavebních hmot

12. 7. 2022

V rámci projektu ARAMIS, dílčího cíle 1.1 zaměřeného na doplnění a aktualizaci emisních faktorů používaných především pro výpočty množství emisí znečišťujících látek, proběhla v průběhu roku 2021 měření recyklačních linek stavebních hmot. Měření byla prováděna pro standardní směsi stavebních hmot, vzniklé především po demolicích objektů, a dále pro směsi s přírodním kamenivem, které má z hlediska emisí při recyklaci odlišné vlastnosti ovlivňující výsledný emisní faktor. >>> více

program

4. setkání řešitelů projektu ARAMIS

24. 6. 2022

Téměř po dvou letech od zahájení projektu ARAMIS se řešitelé sešli osobně na půdě Českého hydrometeorologického ústavu v Praze Komořanech. Jednalo se již o čtvrté setkání, ale vzhledem k pandemické situaci všechna předchozí proběhla ve virtuální podobě.

Účastníci ze všech řešitelských organizacích si vyslechli zajímavé prezentace o postupu řešení jednotlivých dílčích cílů projektu. >>> více

program

Stanovení emisních faktorů při spalování paliv v domácnostech

20. 5. 2022

V rámci řešení DC 1.1 provádí VEC VŠB stanovení emisních faktorů při spalování paliv v domácnostech, které probíhá především za účelem vytápění, přípravy teplé vody a vaření ve spalovacích zdrojích se jmenovitým tepelným příkonem zpravidla do 50 kW. Jedná se o tzv. nevyjmenované zdroje podle zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší, které jsou pro účely inventarizace emisí sledovány hromadně na základě statistických údajů a na základě stanovených emisních faktorů znečišťujících látek (EF). >>> více

program

První výsledky projektu ARAMIS

15. 4. 2022

V loňském roce bylo v rámci řešení projektu ARAMIS odevzdáno 9 závazných výsledků projektu a bylo publikováno několik odborných článků.

Podrobnější informace o dosažených výsledcích naleznete v sekci VÝSLEDKY. Tyto informace budou průběžně aktualizovány.

I přes nepříznivou epidemiologickou situaci v roce 2021 proběhlo představení projektu ARAMIS a prezentace některých dílčích výsledků na několika konferencích:

  • Evropská aerosolová konference (30. 8. – 3. 9. 2021, online)
  • Oborná konference 17. SETKÁNÍ V ČISTÉM OVZDUŠÍ (16. – 17. 9. 2021, Liberec)
  • Výroční konference České meteorologické společnosti, (21. – 23. 9. 2021, Louny)
  • 17th International Conference Applied Statistics, (20. – 22. 9. 2021, Slovinsko, online)
  • Ochrana ovzduší ve státní správě, teorie a praxe XV (2. – 3. 11. 2021, Praha)
  • Ochrana ovzdušia 2021 (24. – 26. 11. 2021, Bratislava)
  • AGU 2021 Fall Meeting (13. – 17. 12. 2021)
program

ARAMIS na Ostravsku podpoří zlepšení kvality ovzduší

23. 7. 2021

Ovzduší na Ostravsku je v měřítku České republiky nejvíce znečištěno karcinogenním benzo[a]pyrenem, dalšími polycyklickými aromatickými uhlovodíky a jemnými prachovými částicemi. V první polovině roku 2021 zde proto bylo zahájeno několik projektů zaměřených na výzkum kvality a příčin znečištění ovzduší. Dílčí projektové aktivity jsou sdruženy do konceptu BORA (https://www.ovzdusi.cz/bora/), jehož cílem je odpovědět na otázku, jaký podíl mají na kvalitě ovzduší místní průmysl, vytápění domácností, doprava, přenos znečištění z Polska a další zdroje. Část tohoto výzkumu zde probíhá v rámci projektu ARAMIS.>>> více

program

Zahájení projektu

25. 10. 2020

Na začátku července letošního roku 2020 bylo zahájeno řešení projektu „Integrovaný systém výzkumu, hodnocení a kontroly kvality ovzduší“ - ARAMIS. Jedná se o dlouhodobý a rozsáhlý projekt komplexně řešící problematiku ochrany ovzduší a s ní související problematiku změn klimatu. Hlavním řešitelem projektu je Český hydrometeorologický ústav a do řešení projektu jsou zapojeny jak rezortní organizace Ministerstva životního prostředí, tak vysoké školy a akademická sféra. Projekt je unikátní mimo jiné také tím, že v rámci jednoho centra jsou společně řešena témata, kterými se v minulosti zabývaly různé instituce v rámci různých projektů. >>> více