Výsledky

Výstupy z projektu jsou rozděleny podle příslušných hlavních cílů (HC).


Dílčí zprávy >>>

Konference >>>HC1 - Výzkum zdrojů a příčin znečišťování ovzduší s důrazem na snížení nejistot emisních inventur

DC1.1 Emisní faktory pro recyklační linky stavebních hmot (SS02030031-V117)
DC1.2 Secondary processes on coal deposits change the emission of greenhouse gases
DC1.3 - Návrh úprav Přílohy č. 2 k zákonu č. 201/2012 Sb. reflektující vyhodnocení emisní významnost zdrojů (SS02030031-V127)
DC1.3 - Vyhodnocení významnosti zdrojů Přílohy č. 2 zákona 201/2012 Sb. (SS02030031-V126)

HC2 - Zlepšení účinnosti a zacílení strategických dokumentů v oblasti ochrany ovzduší a klimatu

DC2.1 - Identifikace příčin znečištění ovzduší ve východní části Ostravy
DC2.1 - Příčiny znečištění ovzduší a jeho šíření hlavním transportním koridorem severní Moravy
DC2.1 Identifikace příčin znečištění ovzduší na Ostravsku
DC2.1 Identifikace příčin znečištění ovzduší v Ústeckém kraji
DC2.1 Identifikace příčin znečištění ovzduší benzenem v Ostravě
DC2.2 - Integrated reporting on greenhouse gas policies and measures and on projections in the Czech Republic
DC2.2 Metodika vykazování projekcí emisí skleníkových plynů v sektoru Energetiky
DC2.2 Reporting projekcí znečišťujících látek a skleníkových plynů v roce 2023 (SS02030031-V42)
DC2.7 - Podklady pro metodiku umisťování mobilních recyklačních linek

HC3 - Kvantifikace dopadů znečištěného ovzduší a změny klimatu na zdraví, finančních a socioekonomických dopadů

DC3.2 Kvantifikace dopadů klimatických politik (SS02030031-V51)

HC4 - Rozvoj nástrojů pro hodnocení kvality ovzduší využitelných pro rozhodování státní správy a samosprávy a informování veřejnosti

DC 4.4 Zpřesnění operativních map koncentrací přízemního ozonu zahrnutím výstupu modelu CAMx, dalších doplňkových dat a využitím krigingu
DC 4.4 Možnosti tvorby operativních map PM2,5 s využitím modelu CAMx

HC5 - Zkvalitnění a zpřesnění informací poskytovaných státní sítí imisního monitoringu při zohlednění očekávaného vývoje v oblasti měření stávajících i „nových“ znečišťujících látek

DC 5.3 Posouzení klasifikace stanic imisního monitoringu dle legislativy
DC 5.3 Mapa oblastí se stupni významnosti pro monitoring kvality ovzduší
DC 5.3 Základní statistický model velkého měřítka

HC6 - Hodnocení úrovně a příčin zhoršené kvality ovzduší s cílem minimalizovat její negativní vlivy na zdraví obyvatelstva a ekosystémy

DC6.1 - Mlha jako významný jev v atmosféře
DC6.1 - Contribution of rime to atmospheric sulphur deposition in Central Europe: A combined empirical and modelling approach
DC6.1 - Statistical analysis of the effects of forests on fog
DC6.3 - Metodika tvorby a správy datových standardů (DS) (SS02030031-V112)