Výsledky

Výstupy z projektu jsou rozděleny podle příslušných hlavních cílů (HC).


Dílčí zprávy >>>

Konference >>>HC1 - Výzkum zdrojů a příčin znečišťování ovzduší s důrazem na snížení nejistot emisních inventur

DC1.1 Emisní faktory pro recyklační linky stavebních hmot (SS02030031-V117)
DC1.2 Secondary processes on coal deposits change the emission of greenhouse gases (SS02030031-V1)
DC1.3 - Návrh úprav Přílohy č. 2 k zákonu č. 201/2012 Sb. reflektující vyhodnocení emisní významnost zdrojů (SS02030031-V127)
DC1.3 - Vyhodnocení významnosti zdrojů Přílohy č. 2 zákona 201/2012 Sb. (SS02030031-V126)

HC2 - Zlepšení účinnosti a zacílení strategických dokumentů v oblasti ochrany ovzduší a klimatu

DC2.1 - Identifikace příčin znečištění ovzduší ve východní části Ostravy (SS02030031-V7)
DC2.1 - Příčiny znečištění ovzduší a jeho šíření hlavním transportním koridorem severní Moravy
DC2.1 Identifikace příčin znečištění ovzduší na Ostravsku
DC2.1 Identifikace příčin znečištění ovzduší v Ústeckém kraji (SS02030031-V8)
DC2.1 Identifikace příčin znečištění ovzduší benzenem v Ostravě
DC2.1 Identifikace příčin znečištění ovzduší oxidem siřičitým v Českém Těšíně
DC2.1 Identifikace zdrojů znečišťování s využitím stanic Státní sítě imisního monitoringu - Bruntálsko 2022 (SS02030031-V153).
DC2.1 Identifikace zdrojů znečišťování s využitím stanic Státní sítě imisního monitoringu - Tušimice 2021 (SS02030031-V148)
DC2.1 Tracking sources of PM10 emissions and deposition in the industrial city of Ostrava, Czech Republic: A carbonaceous δ13C-based approach (SS02030031-V17)
DC2.2 - Integrated reporting on greenhouse gas policies and measures and on projections in the Czech Republic (SS02030031-V40)
DC2.2 Metodika vykazování projekcí emisí skleníkových plynů v sektoru Energetiky (SS02030031-V41)
DC2.2 Reporting projekcí znečišťujících látek a skleníkových plynů v roce 2023 (SS02030031-V42)
DC2.3 Complex aspects of climate change impacts on the cultivation of perennial energy crops in the Czech Republic (SS02030031-V5)
DC2.3 Výnosové mapy vybraných perspektivních energetických plodin v podmínkách ČR s ohledem na změny klimatu (SS02030031-V2)
DC2.4-2.5 Vyhodnocení existujících politik a opatření (SS02030031-V45)
DC2.7 - Podklady pro metodiku umisťování mobilních recyklačních linek (SS02030031-V137)
DC2.7 Výzkum příčin a souvislostí u stížností na hrubou (viditelnou) frakci prachu, subjektivního vnímání této frakce a vzdálenosti jejího působení (SS02030031-V139)

HC3 - Kvantifikace dopadů znečištěného ovzduší a změny klimatu na zdraví, finančních a socioekonomických dopadů

DC3.2 Kvantifikace dopadů klimatických politik (SS02030031-V51)

HC4 - Rozvoj nástrojů pro hodnocení kvality ovzduší využitelných pro rozhodování státní správy a samosprávy a informování veřejnosti

DC4.1 FUME 2.0 – Flexible Universal processor for Modeling Emissions
DC4.1 Revize a návrh úprav stávající podoby RS (SS02030031-V21)
DC4.1 Modelling the European wind-blown dust emissions and their impact on particulate matter (PM) concentrations (SS02030031-V150)
DC4.2 Podíly územně a sektorově členěných zdrojů na koncentraci PM (SS02030031-V22)
DC4.2 Impact of urbanization on fine particulate matter concentrations over central Europe (SS02030031-V151)
DC4.4 Zpřesnění operativních map koncentrací přízemního ozonu zahrnutím výstupu modelu CAMx, dalších doplňkových dat a využitím krigingu (SS02030031-V142)
DC4.4 Možnosti tvorby operativních map PM2,5 s využitím modelu CAMx (SS02030031-V143)
DC4.4 Zpráva o testování přínosu statistické předpovědi koncentrací pro zpřesnění předpovězeného pole koncentrací (SS02030031-V29)
DC4.4 Zpráva o přínosu zahrnutí výstupů z operativního běhu CTM pro zpřesnění online map O3, SO2 a NO2 (SS02030031-V30)
DC4.5 Způsob hodnocení plnění imisních limitů na základě omezeného počtu krátkodobých modelových simulací (SS02030031-V32)
DC4.5 Implementace prognostického mezomodelu pro simulaci vertikálních profilů větru v Praze-Karlově (SS02030031-V154)
DC4.5 Utilisation of the sensor network and remote sensing measurements for validation of the LES model PALM in urban area. (SS02030031-V156)
DC4.5 Mikroměřítkové modelování kvality ovzduší v Praze-Dejvicích v roce 2018
DC4.5 Microscale Modelling of Air Pollution in Prague-Dejvice in 2018

HC5 - Zkvalitnění a zpřesnění informací poskytovaných státní sítí imisního monitoringu při zohlednění očekávaného vývoje v oblasti měření stávajících i „nových“ znečišťujících látek

DC5.3 Posouzení klasifikace stanic imisního monitoringu dle legislativy (SS02030031-V88)
DC5.3 Mapa oblastí se stupni významnosti pro monitoring kvality ovzduší (SS02030031-V92)
DC5.3 Základní statistický model velkého měřítka (SS02030031-V94)
DC5.3 Optimalizace rozmístění imisních stanic dle jejich klasifikace (SS02030031-V89)
DC5.3 Odhady kovariancí odhadnutého pole koncentrací (SS02030031-V95)
DC5.4 Measurement campaign focused on meteorology and air quality to support the validation of the PALM LES model in Prague(SS02030031-V155)

HC6 - Hodnocení úrovně a příčin zhoršené kvality ovzduší s cílem minimalizovat její negativní vlivy na zdraví obyvatelstva a ekosystémy

DC6.1 Mlha jako významný jev v atmosféře (SS02030031-V144)
DC6.1 Contribution of rime to atmospheric sulphur deposition in Central Europe: A combined empirical and modelling approach (SS02030031-V147)
DC6.1 Statistical analysis of the effects of forests on fog (SS02030031-V145)
DC6.1 Metodika pro kvantifikaci zdravotních rizik z plošných map (SS02030031-V102)
DC6.1 Metody hodnocení kvality ovzduší (SS02030031-V103)
DC6.1 Reconstruction of daily courses of SO42-, NO3-, NH4+ concentrations in precipitation from cumulative samples (SS02030031-V146)
DC6.1 Comparison of vertical and horizontal atmospheric deposition of nitrate at Central European mountain-top sites during three consecutive winters (SS02030031-V152)
DC6.2 Mapa NO2 se začleněním dopravní vrstvy (SS02030031-V108)
DC6.2 Mapa POD za rok 2020 (SS02030031-V109)
Mapa PM10 se začleněním dopravní vrstvy (SS02030031-V110)
DC6.3 Metodika tvorby a správy datových standardů (DS) (SS02030031-V112)
DC6.3 Sestava datových standardů pro imise a emise (SS02030031-V113)
DC6.3 Grafické schéma vazeb datových standardů emise a zdroje – imise (SS02030031-V114)