DC 1.1 Emisní faktory pro recyklační linky stavebních hmot (SS02030031-V117)

V rámci projektu ARAMIS, dílčího cíle 1.1 zaměřeného na doplnění a aktualizaci emisních faktorů používaných především pro výpočty množství emisí znečišťujících látek, proběhla v průběhu roku 2021 měření recyklačních linek stavebních hmot. Měření byla prováděna pro standardní směsi stavebních hmot, vzniklé především po demolicích objektů, a dále pro směsi s přírodním kamenivem, které má z hlediska emisí při recyklaci odlišné vlastnosti ovlivňující výsledný emisní faktor.

V průběhu odběrů vzorků byly jednotlivé technologické operace modifikovány tak, aby zahrnovaly nejen standardní stav dodržování provozních podmínek a opatření ke snížení emisí (zkrápění u jednotlivých procesní uzlů), ale také podmínky bez uplatnění těchto opatření.

Z vyhodnocených výsledků měření byla sestavena níže uvedená tabulka emisních faktorů TZL. Tato tabulka byly použita pro nahrazení dosavadních používaných emisních faktorů a zveřejněna ve Věstníku MŽP v prosinci 2021. V důsledku tak došlo k uplatnění těchto nových emisních faktorů bezprostředně v následujícím roce při výpočtu emisí z provozu recyklačních linek stavebních hmot pro ohlášení souhrnné provozní evidence, popř. také pro výpočet emisí a poplatku za rok 2021.