DC 2.1 - Příčiny znečištění ovzduší a jeho šíření hlavním transportním koridorem severní Moravy

celý dokument

V rámci projektu ARAMIS, dílčího cíle 2.1, byla provedena celoroční identifikace zdrojů znečišťování ovzduší v lokalitách Studénka (TSTD) a Věřňovice (TVER), které jsou umístěny v hlavním koridoru regionálních atmosférických přenosů znečištění podél toku Odry.

Provedené činnosti byly součástí širšího konceptu měření a hodnocení kvality ovzduší a příčin znečištění na Ostravsku v roce 2021 s názvem BORA. Činnosti probíhaly rovněž s dotační podporou Krajského úřadu Moravskoslezského kraje na základě smlouvy ev. č. 00633/2021/ŽPZ, uzavřené s Českým hydrometeorologickým ústavem.

Matematickým modelem PMF bylo identifikováno 8 hlavních faktorů, které přispívají v uvedených lokalitách ke znečištění suspendovanými částicemi PM10 a benzo[a]pyrenem. Podle modelu PMF měly ve Věřňovicích celkově největší podíl na průměrné roční koncentraci PM10 primární částice z vytápění domácností uhlím, zatímco ve Studénce byl vliv vytápění uhlím z hlediska jeho podílu až pátý v pořadí. Dominantní podíl na celkové průměrné roční koncentraci benzo[a]pyrenu mělo v obou lokalitách individuální vytápění domácností.

Obr.1 Umístění měřicích lokalit

Znečištění z vytápění uhlím pocházelo převážně z přibližně 20 km širokého pásu podél státní hranice s Polskem (okolí měst Bohumín, Wodzisław Śląski, Jastrzębie-Zdrój). Znečištění ze spalování biomasy pocházelo ve Studénce ze směru od jihozápadu (přenos znečištění Moravskou bránou), ve Věřňovicích z jihozápadních (Bohumínsko), východních a severovýchodních směrů (polské příhraniční obce). Zimní typ sekundárního aerosolu ovlivňoval Studénku nejvíce ze severovýchodního směru (Ostravsko), zatímco Věřňovice od západu (Věřňovice, Šunychl, Chałupki, Zabełków, aj.), severozápadu a východu (Łaziska, Godów, Gołkowice, Jastrzębie-Zdrój).