DC 2.1 - Identifikace příčin znečištění ovzduší ve východní části Ostravy

Identifikace zdrojů znečišťování ovzduší - vyhodnocení příčin znečištění ovzduší ve východní části Ostravy

celý dokument

V rámci projektu ARAMIS , dílčího cíle 2.1, byla provedena identifikace zdrojů znečišťování ovzduší v okolí městské části Ostravy – Radvanic. Jedná se o dlouhodobě problematickou oblast z hlediska hodnocení příčin zdejšího výrazně nadlimitního znečištění ovzduší, především aerosolovými částicemi PM10 a PM2,5 a benzo[a]pyrenem. Měření probíhalo v lokalitách Ostrava-Kunčičky (TOKU), Ostrava-Radvanice, Nad Obcí (TORE) a Ostrava-Bartovice (TOBA).

Obr.1 Umístění měřicích lokalit

Identifikace podílu zdrojů znečišťování na kvalitě ovzduší byla provedena s využitím dvou nezávislých metodických přístupů:

  • na základě imisně-meteorologických vztahů,
  • na základě modelu PMF (Positive Matrix Factorization).

Provedené činnosti byly součástí širšího konceptu měření a hodnocení kvality ovzduší a příčin znečištění na Ostravsku s názvem BORA. Poprvé zde byly pro identifikaci zdrojů využity koncentrace benzo[a]pyrenu vzorkované v 3hodinovém kroku (obvyklé časové rozlišení je 24 hodin), což umožnilo dosáhnout vyšší rozlišovací schopnosti a spolehlivosti hodnocení.

Výsledky jsou reprezentativní pro zájmové území vymezené přibližně sídly Vratimov, Slezská Ostrava, Rychvald, Horní Suchá, Havířov.

Obr.2 Hmotnostní složení aerosolu PM10

Vyslovené závěry jsou platné pro zimní až přechodné období (topnou sezonu) ve střednědobém časovém horizontu (několik let). Identifikováno bylo celkem 10 faktorů, které jsou příčinou zdejšího znečištění ovzduší.

Obr.3 Podíl identifikovaných faktorů na imisní koncentraci PM10
Obr.4 Podíl identifikovaných faktorů na imisní koncentraci benzo[a]pyrenu

Provedeným hodnocením bylo zjištěno, že v celém zájmovém území je nejvýznamnější část znečištění ovzduší suspendovanými částicemi PM10 v chladné části roku tvořena sekundárními částicemi - síranem a dusičnanem amonným (třetina až dvě pětiny; v okolí lokality Ostrava-Radvanice, Nad Obcí, přibližně pětina naměřené koncentrační úrovně znečištění). Hlavní příčinou vzniku tohoto typu znečištění jsou zde emise individuálního vytápění domácností. Bylo také potvrzeno, že lokalita stálého imisního monitoringu Statutárního města Ostrava a Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě Ostrava-Radvanice, Nad Obcí (TORE), je ve shodě s její klasifikací a účelem umístěna v místě silného lokálního vlivu průmyslového zdroje. Údaje z této stanice jsou reprezentativní pouze pro její nejbližší okolí (řádově stovky metrů od stanice) a nejsou použitelné pro hodnocení kvality a příčin znečištění ovzduší v Ostravě-Radvanicích jako celku, v v okolních městských částech, ani v širším okolí.

Příčiny znečištění v zimním až přechodném období lze v zájmovém území s výjimkou okolí lokality Ostrava-Radvanice, Nad Obcí, shrnout takto:

  • Druhý nejvýznamnější vliv na koncentraci PM10 mají primární částice vznikající při při individuálním vytápění domácností (čtvrtina až třetina celkové koncentrace).
  • Podíl primárních částic (otěrů a výfukových emisí) ze silniční dopravy není sice sám o sobě významný, ale v součtu se sekundárním aerosolem, který je indukován výfukovými plyny, působí doprava celkový imisní příspěvek okolo pětiny až čtvrtiny koncentrace PM10.
  • Ostatní zdroje znečišťování ovzduší mají na koncentraci PM10 v zájmovém území s výjimkou okolí lokality Ostrava-Radvanice, Nad Obcí, nevýznamný vliv.
  • Znečištění benzo[a]pyrenem pochází v celém zájmovém území s výjimkou lokality Ostrava-Radvanice, Nad Obcí, dominantně z individuálního vytápění domácností uhlím. Vytápění domácností je zdrojem téměř 90 % imisní koncentrace.

Obr.5 Vážené koncentrační růžice (nahoře), vážené koncentrační růžice bez zahrnutí rychlosti větru (uprostřed) a koncentrační růžice (dole) pro BaP, 14. 1.–14. 4. 2021

V lokalitě Ostrava-Radvanice, Nad Obcí, se v zimním až přechodném období podíl zdrojů primárních částic od zbytku zájmového území v některých ohledech zásadně liší. Podstatné jsou tyto rozdíly oproti výše uvedenému hodnocení:

  • Podíl vytápění domácností na imisní koncentraci PM10 a benzo[a]pyrenu je zde v absolutní hodnotě podobný jako na ostatních dvou lokalitách, relativně je ale v důsledku významného příspěvku průmyslových emisí ze všech tří hodnocených lokalit nejnižší.
  • V případě PM10 zde průmyslové zdroje působí asi třetinu znečištění, zatímco na vytápění domácností připadá asi pětina.
  • Znečištění benzo[a]pyrenem zde pochází převážně z areálu hutního podniku Liberty Ostrava a.s. (asi dvě třetiny, téměř celá zbývající část připadá na vytápění domácností).

Obr.6 Zpětné trajektorie proudění, 10minutový interval, 18. 1. 2021, 04–07 hod. SEČ