Stanovení emisních faktorů při spalování paliv v domácnostech

program

V rámci řešení DC 1.1 provádí VEC VŠB stanovení emisních faktorů při spalování paliv v domácnostech, které probíhá především za účelem vytápění, přípravy teplé vody a vaření ve spalovacích zdrojích se jmenovitým tepelným příkonem zpravidla do 50 kW. Jedná se o tzv. nevyjmenované zdroje podle zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší, které jsou pro účely inventarizace emisí sledovány hromadně na základě statistických údajů a na základě stanovených emisních faktorů znečišťujících látek (EF).

Doposud bylo provedeno poměrně rozsáhlé stanovení EF pro teplovodní kotle, ale pro lokální spotřebiče (krbová kamna, krbové vložky, kuchyňská kamna) doposud nebyly EF experimentálně stanoveny. Používané EF pro tento typ spotřebičů vychází z odborných odhadů a poměrně omezeného množství provedených spalovacích zkoušek.

V rámci projektu ARAMIS je prováděno doměření chybějících EF z kotlů a rozsáhlá kampaň pro stanovení EF z lokálních spotřebičů při spalování běžných typů paliva a při různých provozních stavech.

Kotle:

 • prohořívací kotel - Viadrus U26
 • odhořívací kotle - Dakon DOR32, OPOP H4EKO
 • zplyňovací kotle - ATMOS DC25GD, ATMOS DC25GS, ATMOS AC25s
 • automatické kotle - Benekov C27

Lokální spotřebiče

 • krbová vložka - Romotop HEAT 26
 • krbová kamna - Romotop EVORA 03
 • peletová kamna - KALOR Petite 6
 • kuchyňský sporák - KVS VSP 9100
 • lázeňská kamna - OPOP LK100

Paliva určená pro tyto spalovací zařízení jsou:

Biopaliva

 • Kusové dřevo (zkoušky budou prováděny se suchým i s mokrým dřevem)
 • Dřevní brikety
 • Dřevní pelety

Fosilní paliva

 • Hnědé uhlí tříděné
 • Hnědouhelné brikety
 • Černé uhlí tříděné

Všechna paliva jsou před zkouškou podrobena základnímu technologickému rozboru (obsah vody, obsah popele, výhřevnost a spalné teplo), prvkovému rozboru (C, H, N, S) a stanovení obsahu těžkých kovů.\

Experimentální stanovení EF je prováděno v ředícím tunelu zapojeném za spalovacím zařízením, kde jsou spaliny odebírány a jsou stanovovány vybrané znečišťující látky. Jsou sledovány tepelně technické parametry kotle během měření (tepelný výkon zařízení, teplota spalin za kotlem, tah spalin, obsah O2 v suchých spalinách za kotlem, energetická účinnost a další).

Seznam sledovaných znečišťujících látek:

 • NOX (NO2) - Oxidy dusíku stanovené jako NO2
 • OGC - Organický plynný uhlík
 • SO2 - Oxid siřičitý
 • NH3 - Amoniak
 • PM2,5 - Částice s aerodynamickým průměrem menším než 2,5 µm
 • PM10 - Částice s aerodynamickým průměrem menším než 10 µm
 • TSP - Celkové suspendované částice
 • CO - Oxid uhelnatý
 • TK - Vybrané těžké kovy (Pb, Cd, Hg, As, Cr, Cu, Ni, Se, Zn)
 • PAU - Vybrané polycyklické aromatické uhlovodíky (BaP, BbF, BkF, Ind)
 • CO2 - Oxid uhličitý
 • CH4 - Metan
 • C6H6

Kontinuálně jsou během spalovacích zkoušek sledovány: NO, OGC, SO2, CO, CO2, CH4

Diskontinuálně (odběr reprezentující celou spalovací zkoušku) jsou sledovány: PM2,5, PM10, TSP, TK, PAU, C6H6