ARAMIS na Ostravsku podpoří zlepšení kvality ovzduší

program

Ovzduší na Ostravsku je v měřítku České republiky nejvíce znečištěno karcinogenním benzo[a]pyrenem, dalšími polycyklickými aromatickými uhlovodíky a jemnými prachovými částicemi.

V první polovině roku 2021 zde proto bylo zahájeno několik projektů zaměřených na výzkum kvality a příčin znečištění ovzduší. Dílčí projektové aktivity jsou sdruženy do konceptu BORA (https://www.ovzdusi.cz/bora/), jehož cílem je odpovědět na otázku, jaký podíl mají na kvalitě ovzduší místní průmysl, vytápění domácností, doprava, přenos znečištění z Polska a další zdroje. Část tohoto výzkumu zde probíhá v rámci projektu ARAMIS.

Propojení výsledků několika souběžných výzkumných projektů umožní provést dosud nejrozsáhlejší měření a použít nákladné inovativní metody vyhodnocení:

  1. výpočet podílů zdrojů receptorovým modelem namísto obvyklého transportního modelu
  2. několik způsobů vyhodnocení (měření, modelování, statistika, zpětné trajektorie)
  3. 8 měřicích lokalit s paralelně odebíranými vzorky ovzduší
  4. rozsáhlé hodnocené území (Ostrava, Moravská brána, polské příhraničí)
  5. velký rozsah souběžně měřených látek (okolo 50)
  6. neobvykle vysoké časové rozlišení vzorkování (délka odběru 3 hodiny)
  7. neobvykle dlouhá měřicí kampaň (celý rok)
  8. několik zkoumaných složek životního prostředí(ovzduší, půda, prach usazený na silnicích)
Kromě kvality ovzduší budou monitorovány také koncentrace polycyklických aromatických uhlovodíků a těžkých kovů v zemědělských půdách a na povrchu vozovek v posuzovaném území.

Hodnocení původu znečištění ovzduší bude prováděno na základě zpracování naměřených meteorologických veličin, paralelně bude provedeno zpracování naměřených údajů receptorovým modelem PMF a částečně i transportním modelem. Výsledky budou doplněny o závěry identifikace zdrojů znečišťování ovzduší na základě izotopových systémů a porovnány s dřívějším transportním modelováním. Závěry výzkumných prací budou formulovány v roce 2022 na základě syntézy výsledků těchto různých metod hodnocení.