Výsledky

Výstupy z projektu jsou rozděleny podle příslušných hlavních cílů (HC).


HC2 - Zlepšení účinnosti a zacílení strategických dokumentů v oblasti ochrany ovzduší a klimatu

DC2.1 - Zlepšení identifikace zdrojů znečištění
DC2.2 - Integrated reporting on greenhouse gas policies and measures and on projections in the Czech Republic
DC2.7 - Podklady pro metodiku umisťování mobilních recyklačních linek

HC5 - Zkvalitnění a zpřesnění informací poskytovaných státní sítí imisního monitoringu při zohlednění očekávaného vývoje v oblasti měření stávajících i „nových“ znečišťujících látek

DC 5.3 Posouzení klasifikace stanic imisního monitoringu dle legislativy
DC 5.3 Mapa oblastí se stupni významnosti pro monitoring kvality ovzduší
DC 5.3 Základní statistický model velkého měřítka

HC6 - Hodnocení úrovně a příčin zhoršené kvality ovzduší s cílem minimalizovat její negativní vlivy na zdraví obyvatelstva a ekosystémy

DC6.1 - Mlha jako významný jev v atmosféře
DC6.1 - Contribution of rime to atmospheric sulphur deposition in Central Europe: A combined empirical and modelling approach