projekt

ARAMIS

Integrovaný systém výzkumu, hodnocení a kontroly kvality ovzduší

Air Quality Research Assessment and Monitoring Integrated System

Popis

V rámci Programu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti životního prostředí – Prostředí pro život, který je financován Technologickou agenturou ČR (TA ČR), vznikl unikátní projekt ARAMIS („Integrovaný systém výzkumu, hodnocení a kontroly kvality ovzduší“ / „Air quality Research, Assessment and Monitoring Integrated System“). Tento projekt sdružuje klíčové experty z rezortních organizací Ministerstva životního prostředí, vysokých škol a Akademie věd ČR a disponuje špičkovým vybavením a infrastrukturou mateřských institucí.

Projekt je prioritně zaměřen na vývoj, aktualizaci a tvorbu nástrojů, metodik a postupů pro hodnocení kvality ovzduší, emisí klasických znečišťujících látek i skleníkových plynů včetně jejich projekcí a kvantifikaci dopadů na zdraví obyvatelstva a ekosystémů, spotřebu energie, ekonomiku a další aspekty života. Ambicí projektu je prostřednictvím aplikace výsledků přispět ke zlepšení životního prostředí, zejména kvality ovzduší na území republiky.

Konečným uživatelem výsledků je Ministerstvo životního prostředí.

Podrobný popis

Cílem projektu je vývoj metod kontroly kvality ovzduší, identifikace zdrojů znečišťování ovzduší a jejich podílů na koncentracích znečišťujících látek se zaměřením na hlavní stávající problémy kvality ovzduší a obtížně kvantifikovatelné druhy znečištění.

V návaznosti na výše uvedené budou vyvíjeny modelové nástroje pro posuzování rozptylu znečistění ovzduší, a to jak s ohledem na aktuální koncentrace, tak i se zaměřením na budoucí rozvoj technologií. Součástí výzkumu je i rozvoj laboratorních metod pro sledování a hodnocení kvality ovzduší, a to jak metod manuálních, tak i metod automatických jako jsou například metody izotopové analýzy prvků ve vzorcích aerosolových částic, elementární analýzy aerosolových částic elektronovým mikroskopem, stanovení cukrů a iontů iontovou chromatografií, automatické stanovení amoniaku a plynné rtuti v ovzduší.

Se zřetelem na vliv na zdraví obyvatelstva bude na vybraných lokalitách v České republice hodnocen dopad ultrajemných částic, a to i s ohledem na vnější vlivy, jako jsou např. meteorologické podmínky. Součástí řešení projektu je také odhad podílu mlhy a námrazy na celkové atmosférické depozici. Zajímavým výsledkem projektu budou i mapy fytotoxických dávek ozonu pro různé rostliny. Celým projektem se prolíná hodnocení vlivu dopravy, a to jak na zdraví obyvatelstva, tak na množství emisí znečišťujících látek a skleníkových plynů. Neopomenutelným úkolem tohoto projektu je vývoj metodik a emisních faktorů využívaných v přípravě emisních bilancí a to v návaznosti na reportingové povinnosti EU a požadavky mezinárodních závazků (Úmluva LRTAP a její protokoly). Součástí výzkumu metodik v oblasti skleníkových plynů je i analýza potenciálu biomasy a také predikce budoucího vývoje emisí a kvantifikace dopadů politických nástrojů zajišťujících snižování emisí, nebo dodržování emisních stropů na spotřebu energií, ekonomiku a další indikátory pomocí makro-ekonomických modelů a optimalizačního modelu energetického systému. V neposlední řadě budou vyvinuty datové standardy pro informace o zdrojích, emisích a imisích, které budou základním prvkem následně vyvíjeného komplexního informačního systému o kvalitě ovzduší.

V rámci řešení projektu bude také vyhodnoceno rozmístění stanic sledování kvality ovzduší, které vyústí v návrh obnovy státní sítě imisního monitoringu.

Řešení projektu je naplánováno na dobu šest a půl let, tj. do 31. 12. 2026.Financování

Tento projekt je spolufinancován se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu Prostředí pro život.

Uživatel

Konečným uživatelem výsledků je Ministerstvo životního prostředí.

Hlavní cíle (HC)

Výzkum zdrojů a příčin znečišťování ovzduší s důrazem na snížení nejistot emisních inventur
Zlepšení účinnosti a zacílení strategických dokumentů v oblasti ochrany ovzduší a klimatu
Kvantifikace dopadů znečištěného ovzduší a změny klimatu na zdraví, finančních a socioekonomických dopadů
Rozvoj nástrojů pro hodnocení kvality ovzduší využitelných pro rozhodování státní správy a samosprávy a informování veřejnosti
Zkvalitnění a zpřesnění informací poskytovaných Státní sítí imisního monitoringu při zohlednění očekávaného vývoje v oblasti měření stávajících i „nových“ znečišťujících látek
Hodnocení úrovně a příčin zhoršené kvality ovzduší s cílem minimalizovat její negativní vlivy na zdraví obyvatelstva a ekosystémy

Řešitelé

Výzkum zdrojů a příčin znečišťování ovzduší s důrazem na snížení nejistot emisních inventur (HC 1)

V rámci tohoto cíle bude řešeno:

Výzkumné aktivity v této oblasti jsou zaměřeny na vývoj emisních inventur jak „klasických“ znečišťujících látek, tak skleníkových plynů. Od roku 2019 je vývoj těchto specializovaných metodik podpořen v projektu TK02010056 Rozvoj metodik pro reporting emisí a propadů skleníkových plynů a jejich projekcí, včetně projekcí emisí tradičních polutantů. Současný projekt naváže na tento projekt po jeho ukončení.

Zlepšení účinnosti a zacílení strategických dokumentů v oblasti ochrany ovzduší a klimatu (HC 2)

V rámci tohoto cíle bude řešeno:

V současné době je k identifikaci zdrojů nejčastěji využívána metoda CMB nebo PMF, případně modelové výpočty. ČHMÚ má praktickou zkušenost s druhými dvěma metodami, které úspěšně otestoval na vybraných lokalitách. Ve spolupráci s ČGS a ÚCHP AV bude metodika dále rozvíjena a upřesňována. Projekt naváže na výsledky projektu TAČR TITSMZP704.

Pro emisní projekce je ve světě běžnou praxí stavět predikce na kombinaci makro modelů, které daný systém optimalizují. V projektu proto rozvineme výzkum modelování pomocí optimalizačních modelů dílčí rovnováhy, konkrétně celosvětově uznávaným modelem TIMES, a navážeme na probíhající výzkum rozvíjený Universitou Karlovou (COŽP) v rámci programů TAČR OMEGA (2014–2017), THETA TK01010119 RegSim (2018–2022), BETA TITSMZP713 RES-Transport (2018–2019) a ETA TL02000440 FOREST-ADAPT.

Pro modelování potenciálu biomasy z lesní a zemědělské půdy jsou v současnosti vytvořené modely v GIS prostředí, které využívají informací o klimatických a půdních podmínkách na jednotlivých pozemcích (evidovaných v LPIS). Ovšem tyto parametry odrážející jak mapování půdních a klimatických charakteristik v minulosti (které do budoucnosti již není uplatnitelné), tak i současné způsoby užití půdy.

Při odvozování potenciálu a nákladů budeme v úzkém kontaktu s výzkumu prováděné v Mezinárodní energetické agentuře a budeme vycházet z nejnovějších analýz technologií nebo s domácími platformami, zejména platformou pro úspory energií nebo RVUR Udržitelná energetika a doprava.

Dopady klíčových (existujících) politik a opatření budou komplexně vyhodnoceny, včetně využití ekonometrického modelování a odhadů, například programů pro ochranu ovzduší (Kotlíkové dotace) a úspor energie (analýza spotřeby před a po opatření).

Státní správa a samospráva vyžaduje pro rozhodování podkladové nástroje, které v současné době nejsou dostupné. Každá změna připravovaných projektů vyžaduje aktualizaci rozptylové studie autorizovanou osobou, což není příliš flexibilní. Cílem projektu je vyvinout nástroje, které umožní rychlý náhled na dopady nových záměrů a jejich změn. Zpracování rozptylových studií pak bude provedeno pro již předpřipravené varianty.

Kvantifikace dopadů znečištěného ovzduší a změny klimatu na zdraví, finančních a socioekonomických dopadů (HC 3)

V rámci tohoto cíle bude řešeno:

Cílem výzkumu je systematický vývoj makro strukturního modelového nástroje. Pro kvantifikaci makro ekonomických dopadů aplikujeme model obecné rovnováhy (CGE) a makro-ekonometrický model, sociální dopady budou analyzovány pomocí mikro-simulačního modelu. Pro kvantifikaci zdravotních dopadů využijeme konzistentní sadu funkcí expozice-odezva a přistup analýzy přímých a nepřímých drah působení, navazujíc na program ExternE. Na řešení také externě spolupracují renomované zahraniční týmy (Cambridge Econometrics, Institut für Energiewirtschaft und Rationelle Energieanwendung Stuttgartské univerzity a CMCC).

Rozvoj nástrojů pro hodnocení kvality ovzduší využitelných pro rozhodování státní správy a samosprávy a informování veřejnosti (HC 4)

V rámci tohoto cíle bude řešeno:

Chemické transportní modely (CTM) jsou důležitým nástrojem nejen při poskytování informací o aktuální kvalitě ovzduší a predikci jejího vývoje, ale i pro hodnocení dopadů různých scénářů vývoje emisí. V České republice se využívají pouze CTM s otevřeným zdrojovým kódem (CAMx, CMAQ). Pozornost bude soustředěna zejména na přípravu emisních vstupů (zpřesnění stávajících a doplnění chybějících emisí a rozvoj emisního procesoru FUME, vyvinutého v projektu projekt TA04020797) a na testování optimálního nastavení těchto nástrojů.

Informace o přeshraničním transportu představují důležitý podklad pro rozhodování státní správy, ale v tuto chvíli jsou dostupné v podstatě pouze ze zpráv EMEP, jejichž podrobnost ani formát nejsou postačující pro potřeby strategického plánování. Zaměříme se proto na jeho kvantifikaci a zároveň budou porovnávány výsledky získané modelovým přístupem s výsledky získanými na základě měření (viz aplikace PMF v hlavním cíli 2).

Významným vstupem pro hodnocení kvality ovzduší a interpretaci dat jsou meteorologické údaje, které jsou ale často při měření znečištění opomíjeny. V rámci projektu budou do praxe zapojeny nové měřící přístroje a techniky (např. dron, termokamera, dopplerovský aerosolový lidar, eddy-kovarienční systém, mikrovlnný radiometr či mobilní meteorologické stožáry) a budou také vytvořeny postupy, které by měly být při experimentálních měřeních dodržovány.

Zpřesňování informací o aktuální (okamžité) kvalitě ovzduší v místech, kde není měřena, a předpověď jejího vývoje je náplní dílčího cíle 4.4. Budou přitom testovány možnosti lokální statistické předpovědi koncentrací, nové přístupy k mapování znečištění i využití nově dostupných dat (při zkoumání využitelnosti satelitních dat budeme navazovat na projekt SAMIRA).

Hodnocení kvality ovzduší ve městech je v České republice doposud založeno na aplikaci gaussovských modelů (popř. v kombinaci s CTM) a je tak problematické postihnout lokální hotspoty ovlivněné zástavbou. Budou proto rozvíjeny metody využívající pokročilé mikroměřítkové (LES, Large Eddy Simulation) modely. Práce budou navazovat na zkušenosti získané v projektech UrbanAdapt a Urbi Pragensi.

Zkvalitnění a zpřesnění informací poskytovaných Státní sítí imisního monitoringu při zohlednění očekávaného vývoje v oblasti měření stávajících i „nových“ znečišťujících látek (HC 5)

V rámci tohoto cíle bude řešeno:

Standardní měření pokrývají znečišťující látky dle platné legislativy. EU avizuje legislativní zohlednění dalších polutantů, do hry vstupují i přísnější limity WHO. Cílem aktivit v rámci tohoto hlavního cíle je vyvinout postupy pro měření těchto polutantů a optimalizovat monitorovací síť tak, aby poskytovala co nejlepší informace o kvalitě ovzduší. Věnovat se budeme i nízkonákladovým systémům s cílem definovat možnosti a způsoby jejich využití, kde navážeme na předchozí práce ČHMÚ. Aktivity dále budou navazovat na projekty TAČR TITSMZP704, Ultraschwarz a OdCom.

Hodnocení úrovně a příčin zhoršené kvality ovzduší s cílem minimalizovat její negativní vlivy na zdraví obyvatelstva a ekosystémy (HC 6)

V rámci tohoto cíle bude řešeno:

Zpřesňování kvantifikace atmosférické depozice se řešilo v projektu Ministerstva zemědělství NAZV QI112A168 (ForSoil). Atmosférická depozice kvantifikovaná současnou metodikou ČHMÚ je podhodnocená, protože nezohledňuje všechny potřebné vstupy. Dalším výstupem bude hodnocení dlouhodobých řad měření pomocí nelineárního modelování. Hodnocen bude i vliv znečištění na ekosystémy (např. CLRTAP) a zdraví obyvatelstva (postupy WHO), kde panuje značná nejednotnost. Imisní mapy v současné době mají příliš hrubé měřítko pro korektní postihnutí dopravy, při jejich konstrukci není ani zohledňován časový vývoj. Tyto nedostatky by měl projekt napravit.

Data a informace o zdrojích znečišťování a kvalitě ovzduší jsou evidovány v databázi ČHMÚ. Údaje týkající se povolení a technických podmínek provozu zdrojů nejsou k dispozici v datové podobě. Údaje tak není možné využívat pro efektivní koncepční a strategickou práci.

Český hydrometeorologický ústav

www.chmi.cz

Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) je příspěvkovou organizací Ministerstva životního prostředí. Vykonává funkci ústředního státního ústavu České republiky pro obory kvalita ovzduší, hydrologie, jakost vody, klimatologie a meteorologie. Ústav svoji působností pokrývá celou Českou republiku. Plnění úkolů na regionální úrovni zajišťují pobočky ČHMÚ v Praze, Českých Budějovicích, Plzni, Ústí nad Labem, Hradci Králové, Brně a Ostravě. Český hydrometeorologický ústav je výzkumnou organizací ve smyslu nařízení Komise (EU) č. 651/2014, čl. 2 bod 83).

ČHMÚ je hlavním řešitelem projektu ARAMIS (Integrovaný systém výzkumu, hodnocení a kontroly kvality ovzduší). Týmy pracovníků ústavu jsou zapojeni do řešení většiny dílčích cílů projektu. Odborníci z ČHMÚ koordinují řešení hlavních cílů s výjimkou hlavního cíle 3. Při práci na projektu bude využívána špičková technologická základna ústavu ve spojení s rozsáhlými znalostmi expertů v oblasti zpracování emisních dat „klasických“ znečišťujících látek i skleníkových plynů, sledování a hodnocení kvality ovzduší, modelování přenosu znečištění a v neposlední míře i zkušenosti s organizací experimentálních měření.

Kontakt

Na Šabatce 2050/17
Praha 4-Komořany
143 06
+420 244 031 111
chmi@chmi.cz

Kontaktní osoba: Ing. Jitka Haboňová, jitka.habonova@chmi.cz

Česká geologická služba

www.geology.cz

Česká geologická služba je respektovaná státní organizace, která vytváří, uchovává a poskytuje nestranné expertní geologické informace pro státní správu, soukromý sektor a veřejnost. Je státní příspěvkovou organizací, resortním výzkumným ústavem Ministerstva životního prostředí, pověřeným výkonem státní geologické služby na území ČR. Je jedinou institucí, jejímž posláním je soustavný výzkum geologické stavby v rozsahu celého území ČR. Činnost České geologické služby je založena na optimálním propojení služeb pro společnost se špičkovým výzkumem v oblasti geologických věd, přírodních zdrojů, geologických rizik a ochrany životního prostředí. Jako mezinárodně uznávaná vědecká instituce pružně reaguje na potřeby dlouhodobě udržitelného rozvoje společnosti a zároveň plní významnou úlohu ve vzdělávání a popularizaci geologie.

K hlavním oblastem činnosti ČGS patří výkon státní geologické služby podle zákona č. 62/1988 Sb. (o geologických pracích), regionální výzkum, geologické mapování a tvorba geologických 3D modelů území České republiky, základní a aplikovaný výzkum v oblasti geologických rizik, nerostných surovin, zdrojů podzemních vod, ochrany horninového prostředí a ochrany životního prostředí, pořizování, shromažďování a vyhodnocování informací o geologickém složení území, nerostných surovinách a geologických rizicích na území ČR, poskytování geovědních informací a odborná podpora pro rozhodování ve věcech státního a veřejného zájmu, mezinárodní spolupráce a zahraniční rozvojová pomoc a vzdělávání v geovědních disciplínách a v oblasti ochrany životního prostředí.

Kontakt

Klárov 3
Praha 1
118 21
+420 257 089 411
secretar@geology.cz

Kontaktní osoba: RNDr. Martin Novák CSc., M.Sc., martin.novak@geology.cz

Elektrotechnická fakulta Českého vysokého učení technického

www.fel.cvut.cz/

České vysoké učení technické v Praze patří k největším a nejstarším technickým vysokým školám v Evropě. V současné době má ČVUT osm fakult s více než 18 tisíci studenty a kromě výuky se profiluje i jako významná výzkumná organizace s mezinárodním přesahem. V rámci projektu ARAMIS je ČVUT zastoupeno Fakultou elektrotechnickou (FEL), která oficiálně vznikla roku 1950, ale jejíž kořeny sahají až do 80. let 19. století. V oblasti vědy a výzkumu patří Fakulta elektrotechnická mezi 10 nejlépe hodnocených výzkumných organizací v ČR dle hodnocení RVVI. Výzkumné aktivity FEL jsou rozsáhle a zahrnují oblasti silnoproudé elektrotechniky, sdělovací techniky, automatizace, informatiky a výpočetní techniky. Výzkumné aktivity FEL budou zajištěny Katedrou ekonomiky, manažerství a humanitních věd, která se dlouhodobě zaměřuje na problematiku aplikovaného výzkumu v oblasti ekonomiky energetiky. Mezi jednu z hlavních a dlouhodobých specializací tohoto pracoviště patří projekty zabývající se ekonomickou efektivností obnovitelných zdrojů včetně všech systémových a legislativních aspektů se speciálním zaměřením na problematiku stanovení potenciálu biomasy a veškerých ekonomických souvislostí.

Tým pracovníků FEL je zapojen do řešení jednoho dílčího cíle projektu - cíle 2.3. Při práci na projektu budou výzkumníci FEL využívat svých znalostí v oblasti modelování energetických potenciálů biomasy a budou se podílet na vytvoření komplexního dynamického modelu v prostředí GIS, který umožní modelovat scénáře vývoje potenciálu biomasy vzhledem k měnícímu se klimatu, ale i očekávaným změnám ve využívání půdy.

Kontakt

Technická 2
Praha 6 - Dejvice
166 27
+420 224 310 386
sekretariat@fel.cvut.cz

Kontaktní osoba: Ing. Tomáš Králík, Ph.D, tomas.kralik@fel.cvut.cz

Matematicko-fyzikální fakulta UK, Katedra fyziky atmosféry

kfa.mff.cuni.cz/

Univerzita Karlova je, podle QS World University Rankings 2019, nejvýše hodnocenou universitou v ČR, dle Academic Ranking of World Universities je umístěna na 76.-100. pořadí na světě v oboru ekonomie, což je nejvyšší umístění mezi post-komunistickými zeměmi. V projektu budou zapojené dvě pracoviště UK.

Katedra fyziky atmosféry na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy (KFA MFF UK) zajišťuje vzdělávání odborníků ve studijním oboru Fyzika atmosféry, meteorologie a klimatologie se zaměřením na všechny stupně studia – od bakalářského, přes magisterské, až po doktorské. Jako jediné univerzitní pracoviště v ČR poskytuje ucelené vzdělání v oblastech meteorologie a klimatologie včetně matematicko-fyzikálního popisu. Výzkum a studium na katedře se zaměřují na vysoce aktuální otázky s velkým společenským dopadem – mezi hlavní patří problematika klimatu a klimatické změny, modelování a předpověď počasí, modelování atmosférické chemie a kvality ovzduší, modelování turbulentního proudění v malých měřítkách anebo výzkum gravitačních vln a jejich vlivu na globální cirkulaci. Katedra se v daných oblastech podílela a podílí na řadě zahraničních i domácích vědeckých projektů.

KFA MFF UK se v projektu podílí na řešení hlavního cíle 4 projektu ARAMIS zaměřeného na rozvoj nástrojů pro hodnocení kvality ovzduší, kde budou využívány jeho dlouholeté zkušenosti v modelování kvality ovzduší a transportu znečištění. V rámci uvedeného cíle je KFA hlavním koordinátorem vývoje modelů znečištění ovzduší, jak pro cíle celorepublikového strategického plánovaní tak i pro účely posuzování vlivů umísťování zdrojů znečištění. KFA se rovněž zapojuje do hodnocení regionálního a přeshraničního transportu a kvantifikace podílu zahraničních/tuzemských zdrojů se zaměřením na sekundární aerosolové částice.

Kontakt

Ke Karlovu 2027/3
Praha 2
121 16
+420 951 551 289
mff@mff.cuni.cz

Kontaktní osoba: Mgr. Peter Huszár, Ph.D., Peter.Huszar@mff.cuni.cz

Centrum pro otázky životního prostředí (COŽP UK)

www.czp.cuni.cz/czp/

Univerzita Karlova je, podle QS World University Rankings 2019, nejvýše hodnocenou universitou v ČR, dle Academic Ranking of World Universities je umístěna na 76.-100. pořadí na světě v oboru ekonomie, což je nejvyšší umístění mezi post-komunistickými zeměmi. V projektu budou zapojené dvě pracoviště UK.

Centrum pro otázky životního prostředí (COŽP UK) - je jedním z vysokoškolských ústavu – součásti Univerzity Karlovy, které bylo založené v roce 1992 primárně s cílem zabývat se společenskovědními otázkami ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje v rámci výzkumu, vzdělávání a třetí role univerzity. COŽP UK představuje špičkové výzkumné centrum, které bylo v posledních 20 letech zapojené v několika desítkách mezinárodních projektů financovaných v rámci výzkumných programů Evropské Komise (např. CECILIA2050, COACCH, ECONADAPT, EXTERNE-POL, GLOBAL-IQ, INHERT, NEEDS, PURGE, PASHMINA, VERHI) programů a výzkumů OECD (EPIC, CIRCLE, SWACHE), Eurostatu, EEA, nebo ECHA. Výzkumná jednotka COŽP – Oddělení environmentální ekonomie a sociologie – zapojená do tohoto projektu se dlouhodobě věnuje výzkumu zejména v oblasti kvantifikace externalit, dopadů regulace pomocí makro ekonomických modelů, oceňování netržních environmentálních statků, modelování vývoje energetického systému a determinantům environmentálně-signifikantního chování. Její pracovníci COŽP jsou členové poradních orgánů řady mezinárodních organizací (OECD, WHO), vládních poradních orgánů a pracovních skupin (RVVI KLIMA, RVUR Energetika, Uhelná Komise).

COŽP UK koordinuje v projektu ARAMIS řešení hlavního cíle 3. Tým COŽP je zapojený zejména v modelování dopadů politik na ekonomiku, energetiku, životní prostředí a zdraví, včetně kvantifikace environmentálních a zdravotních externalit. V HC 2 jsou výzkumníci zapojení při analýze dopadů politik snižující emise, potenciálu snížení emisí a investic a jsou odpovědný za projekce emisí modelem TIMES.

Kontakt

José Martího 407/2
Praha 6
160 00
+420 220 199 460
czp@cuni.cz

Kontaktní osoba: Mgr. Milan Ščasný, Ph.D., milan.scasny@czp.cuni.cz

Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i.

www.icpf.cas.cz

Ústav chemických procesů (ÚCHP) je veřejná výzkumná instituce ve smyslu zákona č. 341/2005 Sb. a jeden ze šesti chemických ústavů Akademie věd České republiky. Zaměřuje se na výzkum v oblasti chemie a nových materiálů a zabývá se rovněž řadou inženýrských oborů. Vedle systematického základního výzkumu se ÚCHP věnuje též výzkumu aplikovanému, často ve spolupráci s externími subjekty, včetně průmyslových podniků a státní správy. Oddělení chemie a fyziky aerosolů ÚCHP se zabývá studiem chemických a fyzikálních vlastností atmosférických aerosolů a určováním podílu jejich zdrojů. V rámci evropských i českých projektů oddělení koordinuje aerosolový výzkum na Národní atmosférické observatoři Košetice (NAOK), kde odpovídá za měření početních koncentrací a rozdělení velikostí aerosolových částic a jejich chemického složení, dále za stanovení početních koncentrací zárodků oblačných kapek a za provádění odběrů vzorků částic na filtry a impaktory pro určování detailního chemického složení aerosolu.

ÚCHP je řešitelem projektu ARAMIS (Integrovaný systém výzkumu, hodnocení a kontroly kvality ovzduší). Tým pracovníků Oddělení chemie a fyziky aerosolů ÚCHP je zapojen do řešení dílčího cíle projektu 2.1. Zlepšení identifikace zdrojů znečištění (nové metody, analyty, markery, využití metody PMF, izotopové otisky zdrojů, regionální a přeshraniční transport), a rozvoj metod hodnocení účinnosti programů zlepšování kvality ovzduší a národního programu snižování emisí. Hlavní činností odborníků z ÚCHP v rámci projektu bude (i) konzultace při měření velikostních distribucí částic atmosférického aerosolu v rámci imisní sítě ČHMÚ, zpracování a vyhodnocení naměřených dat z aerosolových spektrometrů; (ii) konzultace při zavádění nové analytické metody pro stanovení cukrů ve vzorcích atmosférického aerosolu; (iii) konzultace při zpracování a vyhodnocení online analýz zaměřených na chemické složení atmosférického aerosolu; a (iv) konzultace při zpracování dat pomocí receptorového modelování.

Kontakt

Rozvojová 1/135
Praha 6 - Suchdol
165 02
+420 220 390 111
icecas@icpf.cas.cz

Kontaktní osoba: Ing. Vladimír Ždímal, Dr., zdimal@icpf.cas.cz

Ústav informatiky Akademie věd ČR

www.cs.cas.cz/ / www.ustavinformatiky.cz

Ústav informatiky (ÚI) je veřejnou výzkumnou institucí zřízenou jako samostatné pracoviště Akademie věd ČR. Posláním ústavu je uskutečňovat vědecký výzkum v oblasti informatiky a přispívat k využití jeho výsledků. Výzkum v oblasti informatiky (počítačových věd) se zaměřuje na matematické základy informatiky, výpočetní metody, umělou inteligenci, statistické a pravděpodobnostní modelování, na složité systémy a aplikace informatiky v souvisejících interdisciplinárních oblastech. Ve spolupráci s vysokými školami ústav uskutečňuje doktorské studijní programy a vychovává vědecké pracovníky.

ÚI je jedním ze spoluřešitelů projektu ARAMIS, jeho zástupcem v koordinační radě projektu je Mgr. Pavel Krč, Ph.D.; krc@cs.cas.cz.

Do projektu jsou za ÚI zapojeny dvě pracovní skupiny. Skupina environmentální informatiky ÚI se podílí na řešení hlavního cíle 4: Rozvoj nástrojů pro hodnocení kvality ovzduší využitelných pro rozhodování státní správy a samosprávy a informování veřejnosti. Je zapojena do rozvoje modelování znečištění ovzduší (cíl 4.1) při rozvoji emisního modelu FUME, dále do řešení hodnocení regionálního a přeshraničního transportu znečištění ovzduší v rámci cíle 4.2 hlavně rozvojem a aplikací moderních modelových nástrojů pro tato hodnocení. Tým ÚI také řeší a koordinuje práce na cíli 4.5. Tento cíl řeší rozvoj a aplikace modelů hodnocení kvality ovzduší v městském prostředí v mikroměřítku na uliční úrovni. Tým ÚI zde navazuje na předchozí úspěšnou práci v této oblasti.

Kontaktní osoba: RNDr. Jaroslav Resler, PhD; resler@cs.cas.cz

Do projektu je za ÚI dále zapojena statistická skupina ÚI, která se zde věnuje vývoji semiparametrických statistických modelů a metod zaměřených na zpracování a analýzu časoprostorových dat (pole koncentrací vybraných znečišťujících látek a jeho změny v úkolech 4.4, 5.4) a dat se speciální strukturou (koncentrace vybraných látek v agregovaných srážkových vzorcích a odhady vlhkých depozic z nich odvozených v úkolu 6.1). Dále pak tento tým vyvíjí model pro odhad kovarianční struktury pole koncentrací. Na něm bude založen odhad vybraných funkcionálů (jako např. minimální přesnost odhadu koncentrace v rámci pole) a jejich následná optimalizace pro zhodnocení alternativních scénářů vývoje staniční sítě (dle expertních specifikací dodaných ČHMÚ) na základě postupů statistického prostorového designu (v úkolu 5.3).

Kontaktní osoba: Ing. Marek Brabec, PhD; mbrabec@cs.cas.cz

Kontakt

Pod Vodárenskou věží 271/2
Praha 8
182 07
+420 266 052 183
ics@cs.cas.cz

Kontaktní osoba: Mgr. Pavel Krč, Ph.D.,

Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i.

https://www.vukoz.cz

Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i. (dále VÚKOZ) je veřejnou výzkumnou institucí, zřízenou k 1. 1. 2007 Ministerstvem životního prostředí ČR dle zákona č. 341/2005 Sb. za účelem výzkumu všech typů krajiny a souvisejících environmentálních rizik, výzkumu biologické rozmanitosti a její ochrany, odborné podpory ochrany přírody a péče o krajinu a výzkumu v oblasti okrasného zahradnictví. Ústav existuje kontinuálně již od roku 1927, kdy byl výnosem tehdejšího ministerstva zemědělství založen v Průhonicích na bývalém panství hraběte Arnošta Emanuela Silva Taroucy (po němž nese jméno). Část výzkumné činnosti zajišťuje pobočka VÚKOZ v Brně. V současnosti představuje multioborové pracoviště, pokrývající komplexní výzkum krajiny na všech úrovních – na škále ekosystémů, společenstev a populací až k jednotlivým organismům. Mezi hlavní výzkumné aktivity VÚKOZ patří zejména biomonitoring znečištění životního prostředí, výzkum přirozených temperátních lesů, studium fragmentace a prostupnosti krajiny, výzkum dlouhodobého využívání krajiny, studium a tvorba nástrojů pro uchování kulturně-historických hodnot a udržitelného využívání krajiny i zeleně urbánního prostoru, výzkum biomasy jako alternativního zdroje energie, diagnostika a výzkum chorob a škůdců rostlin, výzkum nových technologií množení a pěstování rostlin včetně šlechtění nových odrůd či studium a udržování genofondu neprodukčních rostlin.

Tým pracovníků ústavu je zapojen do řešení jednoho dílčího cíle projektu. Odborníci z VÚKOZ, v. v. i., koordinují řešení cíle 2.3. Při práci na projektu budou využívat rozsáhlých znalostí expertů v oblasti fytoenergetiky a budou se podílet na vytvoření komplexního dynamického modelu v prostředí GIS, který umožní modelovat scénáře vývoje potenciálu biomasy vzhledem k měnícímu se klimatu, ale i očekávaným změnám ve využívání půdy.

Kontakt

Květnové nám. 391
Průhonice
252 43
+420 296 528 256
vukoz@vukoz.cz

Kontaktní osoba: Ing. Bc. Kamila Vávrová, Ph.D., kamila.vavrova@vukoz.cz

Výzkumné energetické centrum (VEC) při VŠB – Technické univerzitě Ostrava

vec.vsb.cz

Výzkumné energetické centrum (VEC) působí na Vysoké škole báňské – Technické univerzitě Ostrava (VŠB-TUO). VEC je od roku 2002 samostatným vysokoškolským ústavem. VEC je specializované pracoviště zabývající se výzkumnými a vývojovými (VaV) činnostmi primárně v oblasti energetiky. Jedním z principů fungování VEC je systematické budování partnerských vztahů s podniky a provádění výzkumných činností pro potřeby průmyslové praxe. Součástí VEC je akreditovaná zkušební laboratoř pro měření tepelně-technických veličin, emisí škodlivin (včetně kontinuálního měření koncentrace rtuti) a posuzování provozních parametrů energetických technologií. Zkušební laboratoř je koncipována univerzálně a umožňuje zkoušet zařízení spalující plynná, kapalná a také tuhá paliva na zařízeních do výkonu cca 300 kW. Jsou zde zkoušeny veškeré typy teplovodních kotlů pro všechny typy paliv, zařízení pro lokální vytápění což představuje např. kamna na pevná paliva, varné spotřebiče pro domácnost, krbová kamna a krbové vložky. Součástí zkušebních činností je také nabídka služeb v oblasti výzkumu a vývoje v oblasti tepelných zařízení, ve kterém má VEC dlouholeté zkušenosti.

V projektu ARAMIS se VŠB-TUO, VEC podílí na řešení Dílčího cíle 1.1. Tento dílčí cíl zahrnuje rozsáhlé měření spalovacích zdrojů používaných pro vytápění domácností. V rámci těchto měření budou vyhodnocovány základní znečišťující látky, těžké kovy, polycyklické aromatické uhlovodíky a další škodliviny. Z výsledků měření budou vyhodnoceny emisní faktory (EF) a porovnány s dosavadními výsledky pro účely sestavení aktualizované sady EF pro lokální topeniště spalující pevná paliva.

Kontakt

17. listopadu 2172/15
Ostrava-Poruba
708 00
+420 597 324 285
vec@vsb.cz

Kontaktní osoba: Ing. Jiří Horák, Ph.D., smokeman@vsb.cz